06.09.08

Komandeeringus kehtib sama tööaeg

Kas välislähetuses viibides on tööaeg sama mis Eestis? Kas töö- ja puhkeaja seaduse järgi kehtib tööaja summeeritud arvestus?

Kas tööandjal on õigus nõuda välislähetuses olijalt ületunnitöö tegemist? Ning kui töötaja teeb välislähetuses ületunde, siis kas tööandja peab need kinni maksma?
Töölepinguseaduse paragrahvi 51 kohaselt on lähetus (ka välislähetus) tööülesannete täitmine väljaspool töölepinguga määratud töö tegemise asukohta. Seega muutub lähetuse ajal üksnes töö tegemise asukoht, kõik muud tingimused, sealhulgas tööajanorm, jäävad samaks, kui just eelnevalt milleski muus kokku ei lepita. Kui tööaega arvestatakse summeeritult, jääb ka lähetuse ajaks see arvestusviis kehtima. Ehk: ka töölähetuses olles tuleb töötada tööandja koostatud ajakava (graafiku) järgi.
Ilma töötaja nõusolekuta tööandja ületundide tegemist nõuda ei saa, välja arvatud nn vääramatu jõu korral ja juhul, kui vahetustöötaja ei ilmu tööle, ning töös ei või tekkida pausi (töö- ja puhkeaja seaduse § 7). Lähetuse ajal tehtud ületunnitöö eest tuleb tasuda üldise korra järgi: palgaseaduse § 14 kohaselt makstakse lisatasu vähemalt 50 protsenti töötaja tunnipalga määrast. Oluline on silmas pidada, et tööaja summeeritud arvestuse korral peetakse ületunnitööks arvestusperioodi töötundide üldarvu ületavaid töötunde. Seega saab ületunnitöö tekkida alles arvestusperioodi lõpus, mitte igal tööpäeval, mil töötatakse üle kaheksa tunni.

www.epl.ee