11.30.10

Arista võttis juhtide värbamisel ja hindamisel kasutusele Eestis uudse hindamissüsteemi

Personalikonsultatsiooniettevõte Arista HRS võttis esimesena Eestis tipp- ja keskastmejuhtide värbamisel kasutusele Hogan Assessment Systems´i (HAS) hindamissüsteemi, mis aitab välja selgitada, kuidas juhi isiksus mõjutab tema ametialast edukust.

 

“See, kes sa oled isiksusena, määrab selle, kuidas sa juhid. Uurimused näitavad, et umbes 15% USA ja Euroopa suurettevõttete tulemuslikkusest võib kirjutada tegevjuhi kui isiku panuse arvele. Väikeste ja keskmiste suurusega ettevõtete kontekstis on nimetatud osakaal kindlasti suurem,”  kommenteeris Arista vanemkonsultant Roland Luik HAS isiksusetestide tähendust juhtide värbamisel ning arendamisel.

HAS on ainus omataoline teadusuuringutel põhinev hindamissüsteem maailmas, mis aitab ettevõtetel välja selgitada juhtide käitumismustrid stressi- ja kriisisituatsioonis  – nn riskikohad, mille teadvustamisel on võimalik teha edasisi juhtide arengu või valikuga seotud otsuseid.

HAS hindamissüsteemi kasutades on ettevõtetel võimalik suurendada kasumit, produktiivsust ning kaardistata juhtide potentsiaali.

Hogan Assessment Systems:
HAS (www.hoganassessments.com) on maailma juhtiv hindamisinstrumentide arendamisele keskendunud kompetentsikeskus, mille hindamissüsteeme kasutavad talentide hindamisel ja arendamisel üle 1500 organisatsiooni ning mille teste täidab hinnanguliselt 50 000 juhti kuus. HAS toodete kasutajateks on üle 60% Fortune 100 ettevõtetest.

Töötajate valiku-, arendamise- ja juhtimisinstrumendid

Hogan´i testimisvahendid võimaldavad ennustada töösooritust hinnates isiksust stabiilsetes oludes, isiksust stressi- ja pingesituatsioonides, põhiväärtusi ning kognitiivset võimekust.

 

Töötaja talendi ja juhtimispotentsiaali arendamine

Hogan Select seeria tooted aitavad teha argumenteeritud värbamisotsuseid. Isiksuse hindamine on üks kõige tõhusam, sh vähemkulukam hindamismeetod, kuidas värbamise käigus leida sobivaim kandidaat. Hogan Select´i abil on võimalik ennustada tulevase töötaja tööstiili ja –käitumist, mis on kriitilisima tähtsusega faktorid konkreetse ameti ja organisatsiooni kontekstis.

 

Sooritusedukuse hindamine

Hogan usub, et inimese strateegiline minapilt kannab olulist rolli. Seda põhimõtet võib defineerida sooritusvõimekusena, mis põhineb inimese tugevustel ja nõrkustel ning tema arusaamal, kuidas ta võrdleb end teistega. Hogan Develop seeria tooted annavad võimaluse vormida ja juhtida inimeste karjääri.

 

Juhtide arenguprogramm

Hogan Lead seeria toodete abil on võimalik juhtimine viia nö järgmisele tasemele. Hogan Lead on ülemaailmselt tunnustatud juhtide arenguprogramm, mis baseerub mitmekülgsetel psühhomeetrilistel teadusuuringutel. Hogan Lead´i abil saavad juhid põhjaliku ülevaate enese soorituspotentsiaalist, kitsaskohtadest, mida arendada ning aspektidest, mis neid motiveerivad – võtmefaktorid, mille teadvustamise abil on võimalik planeerida järgnevaid arengueesmärke.

 

Töötajate hindamise tööriistad

  • Hogan personality inventory (HPI) –  on loodud eesmärgiga mõõta isiksuseomadusi nö normaaloludes. HPI tulemusi kasutatakse potentsiaalse töösoorituse ennustamiseks. HPI käsitleb isiksuse nähtavat poolt (“bright side”).

 

  • Hogan development survey (HDS) – on loodud eesmärgiga tuvastada isiksuse nn varjatud omadused. HDS toob välja isiksuseomadustel põhinevad käitumisriskid, aspektid, mis takistavad normaalset interpersonaalset käitumist. HDS käsitleb isiksust pinge- ja stressiolukorras (“dark side”).

 

  • Motives, values, preferences inventory (MVPI) – toob esile inimese põhiväärtused, tööalased motivaatorid, eesmärgid ning huvid. MVPI puhul on tegemist hindamisinstrumendiga, mis aitab analüüsida ning ennetada töötajatevahelisi väärtuskonflikte. Ühtlasi on MVPI ka tõhus vahend meeskondade komplekteerimise protsessis.

 

  • Hogan business reasoning inventory (HBRI) – käsitleb ärikeskkonnas otsuste tegemise stiili. HBRI hindab juhtide taktikalist ning strateegilist mõtlemisvõimet.

 

Hogan Assessment Systems – liider isiksuseomaduste hindamise instrumentide loomisel

 

Dr. Robert Hogan arendas HPI välja 1980ndatel. See oli esimene isiksuseomaduste mõõtmise instrument disainituna spetsiaalselt ärikeskkonda.

Dr. Robert ja Joyce Hogan lõid 1987. aastal Hogan Assessment Systems´i, seda rohkem kui peale 15 aastast uurimustööd, mille käigus koguti tõendusmaterjali isiksuse, kui konstrukti olulisuse kohta tööalase sooritusvõime ennustamise kontekstis. Hogan´eid peetakse väljapaistvateks teadlasteks, kes on edukalt tõestanud, et isiksuseomaduste faktorid mõjutavad organisatsiooni efektiivsust ja edu.

Tänapäeval jätkab Hogan Assessment Systems innovatiivse liidrina teadustööl baseeruva isiksuseomaduste hindamisinstrumentide lahenduste loojana. Hogan´i uuringu- ja konsultatsiooniüksustes töötavad vaid psühholoogia doktori ja – magistriõppe läbinud professionaalid, kes on spetsialiseerunud tööstus- ja organisatsioonipsühholoogia valdkonda.